کارگاه آموزشی دانش بنیادین دویدن (ویژه اعضای تهران کلاب)