ثبت نام کارگاه مبانی تئوری دو استقامت

این کارگاه با موفقیت برگزار شده است.