کلاس

کلاس قدم به قدم تا دویدن – آنلاین
تعداد جلسات: 40 جلسه آنلاین
تکمیل ظرفیت
شروع کلاس: شنبه 17 تیر ماه 1402
مکان برگزاری: آنلاین
ساعت برگزاری: آنلاین
هزینه‌ی کلاس: 2.800.000
ظرفیت کلاس:
نفر
مدت كلاس:
8 هفته
روز برگزاری:

ظرفیت تکمیل شده است