ثبت نام کلاس اکسپرس رانینگ 1 تیر ماه 1402 – حمید اعتمادی – 7:00 الی 8:15 صبح