ثبت نام کلاس اکسپرس رانینگ 27 مهر 1402 – حمید اعتمادی – 6:30 الی 7:45 صبح