دویدن هوشمندانه 7 خرداد ماه 1402 – بهداد تندپا – 7:00 الی 8:30 صبح