دویدن هوشمندانه 9 مهر ماه 1402 – علی اکبر بذری – 18:30 الی 20 شب