دویدن هوشمندانه 9 شهریور ماه 1402 – بهداد تندپا – 6:30 الی 8:00 صبح