دویدن هوشمندانه 1 مرداد ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 6:00 الی 7:30 صبح