دویدن هوشمندانه 17 مرداد ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 7:30 الی 9:00 صبح