دویدن هوشمندانه 23 اردیبهشت ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 17:15 الی 18:30 عصر