ثبت نام کلاس دویدن هوشمندانه 30 خرداد ماه 1402 – گندم قمشلو – 6:30 الی 8:00 صبح