دویدن هوشمندانه 7 مهر ماه 1401 – مینو شهامی فرد – 6:30 الی 8:00 صبح