مسابقه تابستانی تهران کلاب (ویژه کلاسهای دو هوشمندانه)