نمایش مستند دروغ آرمسترانگ – The Armstrong Lie

 

ظرفیت : 90 نفر

زمان : پنجشنبه 8 تیر / 11 تا 13

مکان برگزاری : شمیران سنتر، پردیس سینمایی، سالن نارنجی