اسامی برندگان چالش سامان

ضمن  قدر دانی از حضور همه عزیزان در چالش دو سامان 

اسامی برندگان  به شرح زیر اعلام می گردد  

 

اسامی برندگان چالش سامان – 21 کیلومتر آقایان

اسامی برندگان چالش سامان – 10 کیلومتر آقایان

اسامی برندگان چالش سامان – 21 کیلومتر بانوان

اسامی برندگان چالش سامان – 10کیلومتر بانوان