چالش 1400 تهران کلاب

شرکت کننده گرامی .
توجه کنید ظرفیت چالش به پایان رسیده ثبت نام اضافه از طریق فرم زیر در چالش تهران 1400 صرفا برای کمک به خیریه رعد می باشد. کلیه مبالغ پرداختی شما برای کمک به خیریه رعد پرداخت خواهد شد.

شما می توانید با انتخاب یکی از مبالغ  پانصد هزار ، هفتصد هزار و یک میلیون تومان در کمک به خیریه سهیم باشید و در چالش نیز شرکت فرمایید