"Ghadam" Challenge

  • ایمیل خود را بدرستی و بدون www. وارد کنید، اطلاعات شرکت در مسابقه به ایمیل شما ارسال خواهد شد.
  • اینجانب آگاه هستم که انجام تمرینات ورزشی در فضای باز ممکن است با ریسک آسیب و حادثه همراه باشد، به همین دلیل تهران کلاب هیچ گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهند داشت.
    متعهد میشوم قبل از شروع چالش نسبت به دریافت بیمه ورزشی فدراسیون اقدام نمایم.
    توضیحات: در صورتی که در حال حاضر بیمه شما دارای اعتبار زمانی لازم است، نیازی به دریافت مجدد آن نیست. به هنگام ثبت نام بیمه در سایت فدراسیون، نام باشگاه ورزشی اهمیتی ندارد.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.