ثبت نام کلاس دویدن هوشمندانه 30- مرداد ماه 1400 – صبح ها