کلاس دویدن هوشمندانه 28 اردیبهشت 1400 ماه – عصر ها