کلاس دویدن هوشمندانه L

این کلاس برای چه کسانی مناسب است؟

 • شرکت در این کلاس میتواند برای دوندگان در تمام سطوح و حتی افراد کاملا مبتدی مفید باشد.

 

در این کلاس چه خواهیم کرد؟

 • در این کلاس تمامی مهارت‌های عمومی دویدن شما بهبود خواهد یافت.
 • این کلاس با یک برنامه گرم کردن آغاز میشود. در قسمت اصلی تمرین ممکن است مربی بر مبنای برنامه تمرینی شما، تمرینات مختلفی از جمله تمرینات دوی ایزی، اینتروال، استیدی، ریکاوری و … را اجرا نماید.
 • در انتهای برنامه ی این کلاس، سرد کردن و حرکات کششی اجرا میگردد.
 • ممکن است در برخی از جلسات کلاس های عمومی تمرینات مقاومتی، اصلاحی و یا دریل های اصلاح تکنیک نیز به عنوان مکمل استفاده شود. 

 

برنامه این کلاس چگونه است؟

 • بر مبنای هدف تمرینی و سطح آمادگی شما، برنامه مناسب توسط تیم آموزش برای شما ارسال میگردد.
 • اکثر تمرینات در این کلاس به صورت گروهی انجام میشود ولی ممکن است بر مبنای تشخیص مربی و برنامه اختصاصی هر فرد، تمرین در گروه های کوچکتر انجام شود.
 • این کلاس بخش اصلی تمرین شما برای رسیدن به آمادگی لازم در یک‌ فصل تمرینی و یا یک مسابقه را پوشش میدهد، با این حال شما میتوانید برای ارتقاء مهارت های خود از کلاس های تخصصی تر مانند: کلاس دریل، کلاس لانگ، کلاس پیس میکری و … نیز در طول برنامه تمرینی خود استفاده نمایید.
 • برای استفاده و حضور در این کلاس به تعداد جلسات لازم، بسته مورد نیاز را تهیه نمایید.

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Smart Running Training Class - Beginner

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
 • Beginners and those who want to lose weight.
 • Non-runners who want to start running in a proper way.
What you will learn in this course:
 • You will get to learn different training systems.
 • You will experience different types of running.
 • You will learn the basic movements or the ABC of track and field in the proper way.
 • You will get to learn a little about runners’ bodybuilding and functional training.
 • In short, at the beginning of each practical training session, you will be familiarized with the theoretical topics of physical and physiological fitness, nutrition, and exercise science.
After this course you will:
 • Your running form will be improved to some extent.
 • Your cardiovascular fitness will improve.
 • You will be prepared to enter the next course.

جهت مشاهده لوکیشن پارک پردیسان کلیک کنید.

Smart Running Training Class - Beginner

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
 • Beginners and those who want to lose weight.
 • Non-runners who want to start running in a proper way.
What you will learn in this course:
 • You will get to learn different training systems.
 • You will experience different types of running.
 • You will learn the basic movements or the ABC of track and field in the proper way.
 • You will get to learn a little about runners’ bodybuilding and functional training.
 • In short, at the beginning of each practical training session, you will be familiarized with the theoretical topics of physical and physiological fitness, nutrition, and exercise science.
After this course you will:
 • Your running form will be improved to some extent.
 • Your cardiovascular fitness will improve.
 • You will be prepared to enter the next course.

جهت مشاهده لوکیشن پارک پردیسان کلیک کنید.

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Smart Running Training Class - Beginner

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
 • Beginners and those who want to lose weight.
 • Non-runners who want to start running in a proper way.
What you will learn in this course:
 • You will get to learn different training systems.
 • You will experience different types of running.
 • You will learn the basic movements or the ABC of track and field in the proper way.
 • You will get to learn a little about runners’ bodybuilding and functional training.
 • In short, at the beginning of each practical training session, you will be familiarized with the theoretical topics of physical and physiological fitness, nutrition, and exercise science.
After this course you will:
 • Your running form will be improved to some extent.
 • Your cardiovascular fitness will improve.
 • You will be prepared to enter the next course.

جهت مشاهده لوکیشن پارک پردیسان کلیک کنید.

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Smart Running Training Class - Beginner

این دوره برای چه کسانی مناسب است:
 • Beginners and those who want to lose weight.
 • Non-runners who want to start running in a proper way.
What you will learn in this course:
 • You will get to learn different training systems.
 • You will experience different types of running.
 • You will learn the basic movements or the ABC of track and field in the proper way.
 • You will get to learn a little about runners’ bodybuilding and functional training.
 • In short, at the beginning of each practical training session, you will be familiarized with the theoretical topics of physical and physiological fitness, nutrition, and exercise science.
After this course you will:
 • Your running form will be improved to some extent.
 • Your cardiovascular fitness will improve.
 • You will be prepared to enter the next course.

جهت مشاهده لوکیشن پارک پردیسان کلیک کنید.

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.

 

Step by Step on Your Way to Running Class (Weight Loss)

The overall approach of the course is based on weight loss through light weight training for the participants.

Who is this course suitable for:
 • People who intend to lose weight through exercise and a healthy diet.
 • People interested in running, who cannot start yet, since they are prone to injury due to low physical fitness or high weight.
 • Beginners, non-athletes, or people with little athletic experience who fulfill the following condition.
 • For people aged 20 to 49 who have a body mass index (BMI) of above 26.

 

What does this course include:
 • 12 practical sessions with a trainer
 • Continuous supervision and monitoring of athletes by the Tehrun Club’s training team.

 

What you will learn in this course:

During the course, alongside losing weight, you will learn the basics of running.

 

After this course you will:
 • If you fully complete the class exercises, your fat mass will be noticeably reduced.
 • You can run 2 kilometers non-stop at the end of the course.
 • You will be prepared to enter the next course.