دویدن هوشمندانه 13 تیر ماه 1402 – علی اکبر بذری – 20 الی 21:30 شب