دویدن هوشمندانه یکشنبه 14 آبان ماه 1402 – بهداد تندپا – 6:30 الی 8:00 صبح