دویدن هوشمندانه 19 شهریور ماه 1402 – علی اکبر بذری – 20 الی 21:30 شب