دویدن هوشمندانه 6 تیر ماه 1402 – بهداد تندپا – 6:45 الی 8:15 صبح