دویدن هوشمندانه 11 تیر ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 7:30 الی 9:00 صبح