دویدن هوشمندانه 13 آبان ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 6:00 الی 7:30 صبح