دویدن هوشمندانه 15 مهر ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 6:00 الی 7:30 صبح