دویدن هوشمندانه 17 خرداد ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 6:00 الی 7:30 صبح