دویدن هوشمندانه 23 اردیبهشت ماه 1402 – مینو شهامی فرد – 16:00 الی 17:15 عصر