ثبت نام کلاس دویدن هوشمندانه 24 اردیبهشت ماه 1402 – گندم قمشلو – 7:00 الی 8:30 صبح