ثبت نام کلاس قدم به قدم تا دویدن 23 آبان ماه 1400 ستاره نجفی – 7:00 صبح