ثبت نام کلاس قدم به قدم تا دویدن 4 مرداد ماه 1401 ستاره نجفی – 6:00 الی 7:30 صبح