ثبت نام کلاس دویدن هوشمندانه 23 آبان ماه 1400 – مربی: محمدرضا کرمی 6:30 – 8:00