نمایش مستند کیپچوگه: آخرین نقطه عطف – Kipchoge: The Last Milestone

 

Capacity: 90 people

Time: Friday, May 29 / 11 a.m. to 1 p.m

Venue: Shemiran Center, Cinema Campus, Orange Hall