مربی

حمید اعتمادی

حمید اعتمادی، بنیانگذار تهران کلاب و رویدادهای جمعه تهران، ورزشکار و دونده حرفه ای حضور دارد.

کلاس های مربی